O KANCELÁŘI

Jsme advokátní kanceláří s dlouholetou tradicí, působící v oblasti poskytování právních služeb od roku 1992. Rovněž adresa naší kanceláře je stále stejná, najdete nás v centru Brna, na ulici Údolní 5.

V současné době působíme ve složení

  JUDr. Jiří Juříček, advokát
  Mgr. Oldřiška Pavlíčková, advokát

Naše kancelář disponuje pro potřeby svých klientů zcela vybaveným zázemím, tj. je vybavena k poskytování veškerých právních služeb jak po personální stránce (služby sekretariátu po celou provozní dobu kanceláře), tak po stránce technické (moderní výpočetní technika, plně vybavená jednací místnost jak pro jednání v rámci poskytovaných služeb, tak pro jednání mezi klientem a jeho obchodním partnerem, apod.).

Informace pro spotřebitele:
V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pokud v případě sporu klienta s advokátem nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora.

Naše kancelář poskytuje následující právní služby:

 1. zastupování před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu a před všemi správními a jinými orgány;
 2. vyřizování smluvní agendy (sestavování smluvních dokumentů, konzultace a revize návrhů smluv, jednání se smluvními partnery);
 3. ošetřování majetkových práv klienta (ochrana movitého a nemovitého majetku, převody majetku, apod.)
 4. zastupování v exekučním, insolvenčním nebo rozhodčím řízení (insolvence, oddlužení, zastupování před rozhodčími soudy, aj.)
 5. poskytování právních porad v oblastech
  • obchodního práva (jednání se smluvními partnery, sestavování, konzultace a revize obchodních smluv, vymáhání pohledávek, zastupování v obchodněprávních sporech, aj.),
  • pracovního práva (sestavování, konzultace a revize veškerých pracovněprávních dokumentů, zastupování v pracovněprávních sporech, aj.)
  • občanského práva (ochrana spotřebitele, dědické právo, ochrana před nekalou soutěží, sousedské vtahy, aj.)
  • rodinného práva (v oblasti péče o nezletilé, rozvodové agendy, vypořádání společného jmění manželů, aj.)
  • problematiky právních vztahů k nemovitým věcem včetně orientace na realitním trhu (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, převody nemovitostí, úschovy finančních prostředků a listin, správa nemovitostí, aj.)
  • směnečného práva (včetně vystavování směnek, podávání směnečných námitek a vymáhání směnečných pohledávek)
  • trestního práva (včetně zastupování před orgány činnými v trestním řízení)
  • správního práva (včetně zastupování ve správním řízení, v řízení o přestupcích, stavebními úřady, aj.)